Over Ons

Putter Partners Architecten is opgericht in 1980 en heeft inmiddels ruime ervaring in alle sectoren van de bouw, met het accent op projecten binnen de Rotterdamse stadsvernieuwing: restauratie, renovatie, nieuwbouw en herstructurering. De juridische basis van het bureau is een maatschap, bestaande uit twee maten. De gemiddelde bezetting is 7 personen.

Het bureau streeft naar volledige opdrachten, onze overtuiging is dat de kwaliteiten, welke in de ontwerpfase met opdrachtgevers zijn overeengekomen, het beste kunnen worden bewaakt, in de uitvoering, door de direct betrokkenen van het ontwerpend bureau. Stringente bewaking van kosten, kwaliteit en tijd zijn daarbij kernbegrippen. Na de oplevering kan ook worden geadviseerd in het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen.

Door het bureau wordt ook geadviseerd in de initiële fase van een project. Heldere formulering van de probleemstelling en de daaraan gepaarde bouwvraag leiden tot het programma van eisen, het brondocument waar tijdens de verdere uitwerking van het project aan wordt gerefereerd. Het programma van eisen en de hierbij opgestelde budgetraming verstrekken de opdrachtgever inzicht in de bouwvraag en de financiële consequenties hiervan.

Binnen het kader van een opdracht wordt door ons ten alle tijde eerst een grondige analyse van de probleemstelling gemaakt. Op basis van deze analyse worden er formele oplossingen aan de opdrachtgever voorgelegd. In deze formele oplossing zijn uiteraard de stedenbouwkundige, architectonische, functionele en financiële randvoorwaarden verwerkt.

Opdrachtgevers zijn veelal rijks- en gemeentelijke overheden, corporaties, particulieren en/of collectieven particulier opdrachtgeverschap. (CPO)

Het spreekt vanzelf dat het bureau beschikt over alle moderne software, apparatuur en communicatie middelen, zowel voor de dagelijkse praktijk als voor diverse vormen van presentatie.

Voor bouwfysische, constructieve en funderingstechnische problemen zijn er intensieve contacten met meerdere bureaus. Daarnaast wordt er samen gewerkt met architectuur en- bouwhistorici alsmede bureaus voor historisch kleuronderzoek.

Steeds weer is in de afgelopen jaren gebleken dat een goed functionerend netwerk van adviseurs voor het bureau van eminent belang is.

Het in de loop van meer dan drie decennia opgebouwde netwerk wordt door ons onderhouden en waarmogelijk uitgebreid en of aangevuld met nieuwe kennis.

Een aantal aansprekende projecten waar Putter Partners Architecten uit de afgelopen jaren zijn ondermeer de renovatie/restauratie van het Stadhuis van Rotterdam, restauratie van het Wereldmuseum en het Oostelijk Zwembad eveneens te Rotterdam.